Diplomski sveučilišni studij grafika

Opis programa

Diplomski studij traje jednu godinu (dva semestra) tijekom kojeg se stječe 60 ECTS bodova. Završetkom diplomskog sveučilišnog studija stječe se akademski naziv magistar/magistra grafike.

Program diplomskog sveučilišnog studija Grafika bazira se na razvijanju osobnih likovnih izraza studenata kroz  istraživanje novih grafičkih izraza i novih modela stvaranja i prezentiranja. Ovo u­klju­čuje inovativne pristupe u korištenju tehnologije i radnih procesa. Od studenata se očekuje da postave svoj umjetnički rad u širi kulturni kontekst i u odnos prema društvenim, ekološkim ili etičkim pitanjima.

Diplomski studij završava pripremom i izradom diplomskog rada – samostalnog  kreativnog projekta studenta.
Pravo upisa imaju:

– osobe koje su završile sveučilišni preddiplomski studij Grafika
na Akademiji likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu ili istovjetan
studij neke druge akademije uz ostvarenih minimalno 240 ECTS
– osobe koje su završile srodan preddiplomski sveučilišni umjetnički
studij u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu uz ostvareno minimalnih 240 ECTS

Informacije o prijamnim ispitima

Pristupnici za diplomski sveučilišni studij Grafika, uz navedeno (u općim odredbama), dužni su priložiti:

mapu ( portfolio ) likovnih radova
u pismu motivacije pristupnik treba obrazložiti razloge pohađanja diplomskog studija na Akademiji likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu.
sinopsis diplomskog rada (Pristupnik prilikom pristupanja na razredbeni postupak mora priložiti sinopsis diplomskog rada koji na diplomskom studiju namjerava realizirati. U sinopsisu treba biti jasno predočen projekt koji pristupnik namjerava realizirati kroz svoj diplomski rad. To podrazumijeva prikaz teme, opsega, tehnike, formata i prezentacije diplomskog rada. Sinopsis ne može biti kraći od pola kartice i ne duži od dvije kartice teksta.)

Razredbeni ispit sastoji se od:

pregleda mape likovnih radova, priloga o umjetničkoj i kreativnoj djelatnosti pristupnika, pisma motivacije, sinopsisa diplomskog rada i ocjene dosadašnjeg studija.

Prema pojedinim dionicama razredbenog postupka boduje se:

pregled mape likovnih radova ………………………………… do 500
prilog o umjetničko kreativnoj djelatnosti ……………….. do 100
pismo motivacije …………………………………………………… do 100
sinopsis diplomskog rada ………………………………………. do 200
ocjena dosadašnjeg studija, minimalni prosjek 3.50 …. do 100

Bodovni prag za upis u diplomski sveučilišni studij: Grafika iznosi 500 bodova