1
1

Preddiplomski sveučilišni studij grafika

Opis programa

Studij traje četiri godine (8 semestara), tijekom kojih se stječe 240 ECTS bodova.
Nakon završenog preddiplomskog studija stječe se akademski
naziv sveučilišni/a prvostupnik/ prvostupnica (baccalaureus/ baccalaurea) grafike.

Koncipiran je kao spoj rada s mentorima u di­namičnim klasama-atelijerima, te rada u grafičkim radionicama i u okvirima specifičnih praktičnih i teorijskih predmeta.
Na prvoj godini studija studenti razvijaju svoje crtačke vještine i izraz kroz crtanje portreta i akta i upoznavanje anatomije, te se uvode u medij grafike kroz tehnike visokog i dubokog tiska.

Na drugoj godini, unutar programa glavnih umjetničkih predmeta, studenti upoznaju i istražuju  izražajne mogućnosti grafike kroz tehnike plošnog i protisnog tiska.
Nakon druge godine studija studenti se biraju us­mjerenje Grafika ili primijenjena grafika te se opredjeljuju za profesora-mentora koji ih, u sklopu svoga programa i uvažavajući njihove osobne sklonosti, vodi putem razvoja vlastitih umjetničkih izraza.

Informacije o prijamnim ispitima

POSTUPAK PROVJERE POSEBNIH ZNANJA, VJEŠTINA I SPOSOBNOSTI

Prvi eliminatorni dio u kojemu se vrši provjera darovitosti na osnovi priložene mape

Mapa:
-životopis do 2500 znakova
-pismo motivacije do 2500 znakova (u pismu motivacije napišite koji su vaši interesi i razlozi za baš ovaj studijski program, koje vještine vas čine kompetentnim, spomenite umjetnike, radove i/ili umjetničke pravce koje poznajete i koji vas inspiriraju, do 20% posvetite i svojim drugim interesima i vještinama koje imate i pokušajte ih povezati uz interes za studij. Prije nego završite provjerite gramatiku
– 50 do 150 slobodnih radova koji su nastali isključivo izvan procesa programirane likovne naobrazbe.
Crteži po promatranju i imaginaciji; portret, figura, akt, mrtva priroda, slobodne teme, tehnike: crtež, ulje, akril, tuš, kolaž… Napravite odabir radova po slobodnom izboru koji najbolje predstavljaju vaše interese i vještine

Drugi dio provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti sadrži:

Metoda provjere likovnih predispozicija kandidata: Crtanje nekim od crtačkih sredstava na papirima formata od 50×70 do 70×100 cm.

– portret prema živom modelu – format cca 50×70 cm. Crta se dva puta, a za svaki portret crta se 3 sata.

– rad na zadanu temu – format cca 70×100 cm. Temu određuje povjerenstvo neposredno prije samog ispita. Kandidat ima 3 sata vremena za realizaciju zadatka.

– akt prema živom modelu – format cca 70×100 cm. Akt se crta dva puta, a svaki akt crta se 2 sata.
– prostorni ansambl (mrtva priroda) format cca 50×70 cm. Prostornu kompoziciju postavljaju članovi povjerenstva, a crta se 2 sata.
– crtež po imaginaciji format do 50×70 cm Tehniku odabire kandidat a na raspolaganju ima 2 sata vremena.

Verbalna prezentacija mape i motivacije za studij provodi se u svrhu procjene zrelosti, interesa i osobnosti kandidata (ovaj dio je informativan i ne donosi bodove).
Pristupnici su dužni sa sobom donijeti osobnu iskaznicu, crtaću dasku (100×70 cm), papir i pribor za crtanje (ugljen, olovka, pero, tuš i slično).

Prema pojedinim stavkama pristupnik može dobiti slijedeći broj bodova:
mapa …………………………………………………..… do 100
praktični dio ispita …………………………………. do 600
test iz opće i likovne kulture ….………………… do 100

Ukupni zbroj bodova tri elementa ocjenjivanja kandidata iz prvog i drugog dijela postupka provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti maksimalno može iznositi 800 bodova.

Bodovni prag za upis u preddiplomski sveučilišni studij Grafike iznosi 400 bodova.

Diplomski sveučilišni studij grafika

Opis programa

Diplomski studij traje jednu godinu (dva semestra) tijekom kojeg se stječe 60 ECTS bodova. Završetkom diplomskog sveučilišnog studija stječe se akademski naziv magistar/magistra grafike.

Program diplomskog sveučilišnog studija Grafika bazira se na razvijanju osobnih likovnih izraza studenata kroz  istraživanje novih grafičkih izraza i novih modela stvaranja i prezentiranja. Ovo u­klju­čuje inovativne pristupe u korištenju tehnologije i radnih procesa. Od studenata se očekuje da postave svoj umjetnički rad u širi kulturni kontekst i u odnos prema društvenim, ekološkim ili etičkim pitanjima.

Diplomski studij završava pripremom i izradom diplomskog rada – samostalnog  kreativnog projekta studenta.
Pravo upisa imaju:

– osobe koje su završile sveučilišni preddiplomski studij Grafika
na Akademiji likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu ili istovjetan
studij neke druge akademije uz ostvarenih minimalno 240 ECTS
– osobe koje su završile srodan preddiplomski sveučilišni umjetnički
studij u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu uz ostvareno minimalnih 240 ECTS

Informacije o prijamnim ispitima

Pristupnici za diplomski sveučilišni studij Grafika, uz navedeno (u općim odredbama), dužni su priložiti:

mapu ( portfolio ) likovnih radova
u pismu motivacije pristupnik treba obrazložiti razloge pohađanja diplomskog studija na Akademiji likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu.
sinopsis diplomskog rada (Pristupnik prilikom pristupanja na razredbeni postupak mora priložiti sinopsis diplomskog rada koji na diplomskom studiju namjerava realizirati. U sinopsisu treba biti jasno predočen projekt koji pristupnik namjerava realizirati kroz svoj diplomski rad. To podrazumijeva prikaz teme, opsega, tehnike, formata i prezentacije diplomskog rada. Sinopsis ne može biti kraći od pola kartice i ne duži od dvije kartice teksta.)

Razredbeni ispit sastoji se od:

pregleda mape likovnih radova, priloga o umjetničkoj i kreativnoj djelatnosti pristupnika, pisma motivacije, sinopsisa diplomskog rada i ocjene dosadašnjeg studija.

Prema pojedinim dionicama razredbenog postupka boduje se:

pregled mape likovnih radova ………………………………… do 500
prilog o umjetničko kreativnoj djelatnosti ……………….. do 100
pismo motivacije …………………………………………………… do 100
sinopsis diplomskog rada ………………………………………. do 200
ocjena dosadašnjeg studija, minimalni prosjek 3.50 …. do 100

Bodovni prag za upis u diplomski sveučilišni studij: Grafika iznosi 500 bodova